liliheng2589

【经验分享】数据无价!电脑备份数据三个方法分享,再也不怕数据丢失啦!

0
阅读(503)

电脑是现代打工人的标配,几乎每个打工人的电脑都储存着非常多的文件和资料。如果哪天不小心将数据误删了,或者系统突然崩溃、损坏导致数据丢失,那真的是芭比Q了……

作为打工人,薪资有价,数据无价!无论何时,都要记得保护好数据安全!

作为一名成熟的打工人,养成数据备份这个习惯,还有数据多重备份的习惯,这当然是免不了的。接下来给大家分享三个电脑备份数据的方法,学会之后再也不怕数据丢失啦!

电脑备份的方法:

方法一:windows电脑备份

大部分情况下电脑还是不容易崩溃的,可是一旦崩溃起来恐怕就“要命”了。要是急需用数据,有碰上系统突然崩溃的话,那真的叫一个“惨”!所以备份就很重要啦!

具体操作:

依次进入“设置”“控制面板”“系统和安全”“备份和还原”界面,根据提示进行备份即可。

备份好之后,再打开“更新和安全”“恢复”界面,找到“开始”,就可以把数据还原了。

方法二:使用u盘来备份

u盘是一个非常好用的工具,也是最简单的。确定好自己需要备份的数据,直接拷贝到u盘中就可以了。u盘比较小,随身携带也不占地方,所以一旦出现电脑丢失数据的情况时,我们直接把u盘中备份好的数据再复制回去电脑里就可以了。

不过u盘有一个缺点就是,如果电脑文件过大,那么在传输到u盘时,很容易造成设备卡死的情况。

方法三:通过网盘来备份

刚刚说到u盘不太适合备份一些过大的文件,那么这时候网盘就派上用场了。常见的网盘有很多,根据自己的实际情况来选择即可。

下载好相关的网盘,注册登录,然后把需要备份的文件都传输到云空间上即可。如果要发送给别人的话,可以生成连接,平时查看的话,那直接到网盘列表查看即可。

电脑数据丢失了怎么办?

别担心,数据丢失我们可以用“超级兔子数据恢复”来找回!

超级兔子的数据恢复范围十分广泛,不管你是误删除、误格式化,或者是硬盘损坏等等原因造成的数据丢失,都可以轻松恢复回来!

好啦,电脑备份数据的方法就分享到这里结束了,我们下期见哦!

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMreZLD

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMr19hO

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMqJ6EX

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMqvgb8

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMqdhIl

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMoVZtP

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMoHYQV

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMou7kx

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMo7Syz

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMnLzmr

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMntlO7

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMnfwT4

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMfEqLd

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMfi97Q

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMf4lLx

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMeQmXy

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMeubj9

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMebBnK

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMdXDSr

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMdJdKW

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMdmXa9

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMd0uRy

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMcEjZB

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMci1Q2

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMc4dXv

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMbQnZV

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMbCy2k

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMboHys

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMbaVuN

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMaX170

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMaAKMh

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMamWnr

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyMa93ik

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM9MMrp

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM9qpRD

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM94a3e

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM8Q8DZ

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM8tPYa

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM8bGjP

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM7TBBW

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM7xmjN

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM7jrpM

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM6X905

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM6A2DC

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM6miV9

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM5ZI2i

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM5DuiU

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM5l1p1

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM52QbU

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM4Gt5T

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM4okKb

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM4arVc

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM3O9fn

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM3w1pW

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM39MUb

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM2VVU6

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM2I3Bn

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM2lIAo

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM0AP1A

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyM0eFsh

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLZWEUs

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLZIIrF

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLZqzPQ

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLZ7UrL

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLYU3rG

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLYG9k3

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLYjPBI

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLY1Pk1

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLXJCi0

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLXrtq2

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLXd6Gd

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLWYdGo

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLWGbjE

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLWo7o9

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLW1LAM

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLVNQav

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLVvLIK

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLVdH0R

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLUVJ4k

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLUDhcX

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLUlejY

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLU3a8l

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLTL4Uc

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLTxa0b

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLTaOcO

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLSS6dr

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLSvmKk

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLShuXR

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLS3oCa

https://weread.qq.com/misc/booklist/881200130_7OyLRLkap

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLqUDo5

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLqCBhu

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLqoGnt

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLq2lCC

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLpOruZ

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLpwimU

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLpdUFB

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLoZYsW

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLoDGjn

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLolzws

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLnZ8wv

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLnH7ci

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLnp4jj

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLn2Nso

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLmK84j

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLms4Vc

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLma2OB

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLlS2N2

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLlEauj

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLlqje6

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLl8gBf

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLkM4qE

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLkyiD9

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLkks9k

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLk2gG5

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLjJSIE

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLjlqQL

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLj3pMG

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLiLnpX

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLixlus

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLib47h

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLhOLXI

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLhwIyt

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLheGY8

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLh0JZ5

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLgMTLo

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLgyToF

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLgczWs

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLfQkUr

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLfu4PU

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLf7mVz

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLePl56

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLexaoe

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLef4TX

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLe1fsE

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLdEX2X

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLdmJKO

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLd0qOR

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLcIos8

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLcm4tF

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLc3Uzb

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLbL776

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLboR2z

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLb2CMW

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLaGohb

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLassAL

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyLaeFuC

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL9WEGE

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL9Erov

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL9ibA6

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL94nXH

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL8Ie8f

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL8uk0C

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL885uR

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL7Q5Zy

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL7BQxl

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL7nSLU

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL71Iqd

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL6NP4Y

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL6vGZp

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL6dAYS

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL5ZFOJ

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL5DuWM

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL5kXCH

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL52QPM

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL4Gvix

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL4sH9S

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL46sUf

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL3Oitw

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL3wfAx

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL3ilJ2

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL2W58e

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL2zNuU

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL2dpSC

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL1VjS5

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL1z5SA

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL1gYPw

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL0YWcF

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL0GP9C

https://weread.qq.com/misc/booklist/756900192_7OyL0kuoL