mdykj33

明德扬FPGA视频课程-第五章 Verilog快速掌握

0
阅读(523) 评论(4)

1. verilog快速掌握之程序设计, youku.com/v_show/id_XOTI2MTM4MDY4.html

 

2.verilog快速掌握之模块例化, youku.com/v_show/id_XOTI2MTM4MDUy.html

 

3. verilog快速掌握之运算符, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ4Mzg0.html

 

4. verilog快速掌握之模块设计,youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ3ODEy.html

 

5. verilog快速掌握之模块设计答案, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ3MTYw.html

 

6. verilog快速掌握之复杂模块设计, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ3MDky.html

 

7. verilog快速掌握之复杂模块设计答案,youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ3MDUy.html

 

8. verilog快速掌握练习1, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ2NTQ4.html

 

9. verilog快速掌握练习2, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ2NDYw.html

 

10.verilog快速掌握练习3, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ2MDYw.html

 

11.verilog快速掌握练习4, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ1NzEy.html

 

12.verilog快速掌握练习5, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ1MDEy.html

 

13.明德扬模板, youku.com/v_show/id_XOTI2MzQ1MDA0.html

请同学们按照顺序学习,会有惊喜的喔!

  1. @luoyuxin   

    学习一下啊~

    按照课程编排的顺序学习,你一定会有惊喜的!!

  2. 学习一下啊~

  3. 看过,觉得一般~

  4. 谢谢分享啊~