mdykj33

基于FPGA的VGA显示矩形框_VGA接口设计_VGA信号处理_明德扬资料

1
阅读(227) 评论(0)

至简设计法--VGA显示矩形

工程说明

本工程VGA显示要求:在显示屏边缘上显示一个红色边框(边框宽为20像素),在屏幕的中央显示一个绿色矩形(矩形长为150像素,高为100像素)。

 

案例补充说明

本设计的VGA图像显示是基于FPGA实现的,采用了Verilog HDL语言编写,再加上有明德扬的至简设计法作为技术支撑,可使程序代码简洁且执行效率高。

 

                                                                                  


至简设计法--VGA_显示矩形.rar